donderdag 29 mei 2008

Zuidwest Fryslan nog mooier!

In de Nota Ruimte van 2006 zijn door de Minister 20 Nationale landschappen aangewezen. Een van die landschappen grenst aan onze stad, namelijk; Zuidwest Fryslan! Het gebied ligt globaal tussen IJselmeerkust, A7 en A6. De grotere plaatsen Bolsward, Sneek, Joure en Lemmer behoren niet tot het gebied.

Ons Nederlandse landschap ligt onder druk, onder andere door verstedelijking en veranderingen in de landbouw. Om die reden zijn de NL's benoemd en kunnen de specifieke kenmerken van de gebieden worden beschermd (zonder dat we in een museum komen te wonen). Die kenmerken zijn combinaties van natuur, reliëf, water, bebouwing, etc.

ZWF bestaat uit drie landschapstypen. In het noorden liggen de Hemdijken, in het midden de Meren en in het zuiden de Ruggen van Gaasterland met de bossen. In beleidstaal noem je dat kernkwaliteiten en die luiden als volgt:
  • Schaalcontrast van zeer open naar besloten (dus op de beperkte schaal van ZWF heb je het uitgestrekte noorden en midden en de beslotenheid van Gaasterland en de omgeving St. Nic met de bossen en glooiingen)
  • Middeleeuwse verkaveling (gebied rond de Hemdijk, Blauwhuis, Exmorra waar geschikte landbouwgrond is gewonnen op het water), waterlopen en meren
  • Stuwwallen (Gaasterland, St. Nic) en terpen

Om enerzijds bewuster te worden van het feit dat ZWF een bijzonder landschap is en anderzijds om te inventariseren wat wij zelf zo mooi vinden aan ons landschap, of juist minder mooi en hoe wij graag zouden zien hoe ZWF zich in de toekomst ontwikkeld zonder dat bepaalde kwaliteiten verloren gaan, worden er themaavonden georganiseerd. 10 juni in Woudsend (Dorpshuis M.F.C. Woudsend), 11 juni in Balk (Treemter) en 19 juni in Workum (Klameare).

De avonden zijn niet alleen informatief, want er is ook de mogelijkheid om ideeën en wensen uit te wisselen.

Meer info: http://www.nationalelandschappen.nl/

Geen opmerkingen: